1385/02/07
توسط: س.س

خرافات (آل و زن زائو)

راستش را بخواهید تا به حال مثل این مطلب را نخوانده بودم و برای اولین بار آن را در کتاب عمو زاده پدرم آن را خوانده آم که برای بسیار جالب بود

به اعتقاد مردم فین البته قدیمی ها آل موجودی است که پس از وضع حمل زنان ممکن است به سراغ آنان بیاید و موجب مرگ و آزار زائو شود برای حفظ زائو از این دشمن خیالی اطراف محیط استراحت زائو را با ریسمانی که از موی بز وگوسفند بافته شده باشدحصار می کنندو یک صلاح سرد مثل کارد و چاقو زیر بالش او می گذارند و او را تنها نمی گذارند با این همه اگر زنی گرفتار آل شد ،به حال اغماء  می افتد در این حالت اسبی بر بالین زائو حاضر می کنند و توبرهای از جو بر سر آن می زنند ،اگر اسب شروع به خوردن جوکرد و شیهه زد ،زائو به سلامت خواهد ماند در این صورت تیری به نشا پیروزی شلیک می شود،اما اگر زائو از حال اغماء خارج نشدآل،کار خود را کرده است.

 

منبع کتاب فین بندرعباس (احمد سایبانی)