1385/06/31
توسط: س.س

مهر ماه

این بار بوی مهر را در سید مظفر هم حس کردیم .

نظر شما چیه؟

راستی فکر کردید چند ساله پیش به کلاس اول رفتید.شما هم مثل من باورتون نمی شه نه!