1385/09/05
توسط: س.س

ناصر

ناصریا !  او در پی یک حادثه دچار مشکل مغزی شده و در وضع نامناسبی به سر می برد .

الان در بندر هستم قول می دم به بندر بیام و در این مورد پست کاملی خواهم گذاشت.