1386/01/30
توسط: س.س

طبیعت زیبای کوه

ساده بگویم نگاه زاده علاقه ست.

اگه فین رفتید حتما یه سر به کوه هاشم بزنید.