1386/06/19
توسط: س.س

قانون

این شکاری که تو چنگ پرنده گرفتار شده منو یاد ه قانون همیشگی می اندازه.

 

برای دیدن عکس به اندازه واقی روی اینجاکلیک کنید.