1386/06/23
توسط: س.س

شب از پنجره

شب از پنجره تو نمی رود

ماه نمی خندد

شب بوها بو نمی دهند

غم پنجره را بسته

و من غرق در اندیشه خویش می گویم

اگر غم را فراموش کنیم

شب چقدر زیبا خواهد بود

 

                                             دست نوشته های سامان