1388/03/28
توسط: س.س

گذر...

سلام 

۱ تیر:اعزام به خدمت مقدس سربازی 

۲ ماه مرخصی رد کنید. 

در تلاش هستم تا قبل از رفتنم یک پست در ادامه پست های گذر قبل بدم. 

واسم دعا کنید.