1389/02/12
توسط: س.س

تو.............

 

 

تو به من خندیدی  

و نمی دانستی 

من به چه داهره 

 از باغچه همسایه  

سیب را دزدیدم  

باغبان در پی من 

تند دوید سیب دندان زده 

را دست تو دید باغبان

غضب آلود به من 

کرد نگاه  

سیب دندان زده 

از دست تو افتاد به خاک 

و تو رفتی و سال هاست 

که صدای خش خش پاهایت  

سالهاست که می دهد آزارم 

و من اندیشه کنان غرق در این پندارم 

 

                                           که چرا باغچه کوچک خانه ما سیب نداشت.